Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 7. Ogólnopolskim Sympozjum FENS’14. Tematyka Sympozjum obejmie metodykę i praktykę wykorzystywania w badaniach ekonomicznych, matematycznych i w inżynierii finansowej oraz naukach społecznych teorii i metod wywodzących się z nauk fizycznych. Sympozjum, odbywające się w dniach 14-17 maja 2014 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, umożliwi szerokie zaprezentowanie osiągnięć badaczy polskich w tej dziedzinie.

Sympozjum Lubelskie kontynuuje tradycję poprzednich spotkań, które odbyły się w Gdańsku (2012), w Krakowie (2006), w Rzeszowie (2009), w Warszawie (20042010) i we Wrocławiu (2007). Prace z tych sympozjów opublikowały renomowane Acta Physica Polonica A oraz Acta Physica Polonica B.

Tradycyjnie na sympozjum prezentowane są wyniki oryginalnych badań wykorzystujących fizykę statystyczną i modelowanie matematyczno-statystyczne oraz technologie informatyczne w analizach problemów ekonomicznych (ekonofizyka) i społecznych (socjofizyka). Podczas obrad wytwarza się naturalna atmosfera interdyscyplinarnych spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki (fizyka, matematyka, informatyka, ekonomia, socjologia), owocująca szeroką wymianą doświadczeń związanych z prowadzeniem tego typu prac naukowo-badawczych. Obecność przedstawicieli firm, instytucji i organizacji reprezentujących szeroko rozumiane środowisko biznesowe stwarza środowisku akademickiemu dodatkowe szanse innowacyjnego wykorzystania prezentowanych badań w gospodarce. Znaczenie nie do przecenienia ma popularyzacja nowych, interdyscyplinarnych i niewątpliwie perspektywicznych dziedzin wiedzy, jakimi są ekonofizyka i socjofizyka, wśród najmłodszych badaczy, studentów i doktorantów, zainteresowanych tą tematyką badań naukowych.

Przewidywane jest wydanie materiałów sympozjum w Acta Physica Polonica A.